Gradinita germana acreditata

Gradinita germana acreditata

Kinderlachen

Va oferim doua zile de proba fara costuri pentru cunoastere reciproca!!!

Padurea din centrul Bucurestiului, se afla in curtea gradinitei noastre.

Suntem singura gradinita din centrul Bucurestiului, care beneficiaza de o padure in propria curte, de 1000 mp. Avem totul intr-un singur loc si nu trebuie sa cautati o oaza de liniste si aer curat in afara Bucurestiului. Lasam zgomotul masinilor la poarta si ne desfasuram activitatile incojurati de ciripitul pasarilor si fosnetul padurii. Invatam sa respectam natura si sa-i vedem frumusetea.

MOTTO: “Copiii merg acolo unde se întâmplă lucruri interesante, dar rămân acolo unde este dragoste.   Zig Ziglar – scriitor motivaţional

Argument

Misiunea învățământului preuniversitar, conofrm Legii 198/04 iulie 2023 este aceea « de asigurare a condițiilor și a cadrului necesar pentru atingerea potențialului de dezvoltare al fiecărui beneficiar primar al educației, atât din punct de vedere cognitiv, socioemoțional, profesional, cât și în domeniul civic, astfel încât acesta să participe activ și creativ la dezvoltarea societății, având sentimentul apartenenței naționale și europene. Idealul educațional constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii.

Galerie foto

Prin conţinuturile, obiectivele şi categoriile de activităţi propuse in limba germana, GRADINITA KINDERLACHEN urmăreşte să asigure condiţiile optime de dezvoltare a copiilor, din perspectiva competenţelor cheie, o educaţie coerentă, cu implicarea tuturor mediilor implicate: familie, grădiniţă, comunitate. Ne propunem să asigurăm echilibrul necesar între aspectele socio-emoţionale, învăţare şi starea de bine. Construim un mediu educațional unde fiecare copil este apreciat, înconjurat de afecţiune şi încurajat să se dezvolte în conformitate cu propriul potenţial.

Numele “Kinderlachen” înseamnă “zâmbet de copil”. Este dorinţa de a crea un loc propice dezvoltării armonioase a copiilor, unde zâmbetul să fie mereu prezent pe chipurile copiilor. Gradiniţa îşi mai asumă ca misiune, învăţarea limbii germane şi a valorilor culturii germane,  urmărind înlesnirea acceptarii copilului în sistemul de învăţamânt primar şi gimnazial cu predare în limbă germane la nivel matern si intensive.

Viziunea gradinitei

„Școala trebuie adaptată la copii și nu copiii la școală.”  (Alexander Sutherland, filozof)

În acord cu principiile educației timpurii, considerăm că fiecare copil este unic, nevoile copilului sunt cerințe importante pentru educație, sunt diferite de la un copil la altul și de la o perioadă la alta, deci abordarea lui nu poate fi decât specifică.

Misiunea gradinitei

 • educaţie de calitate, siguranţa şi sănătate a copiilor,  ţinând cont de caracteristicile psihologice ale dezvoltării lor la acestă vârstă, de implicarea familiei şi a comunităţii.
 • gradul de incluziune crescut şi generare de performanţă în învăţare
 • accent pe dimensiunea de stare de bine a copiilor în grădiniţă
 • mediului de învăţare prietenos, suportiv, care să promoveze colaborarea, diversitatea şi disponibilitatea pentru dezvoltare.
 • dezvoltarea comportamentului social, bazat pe : empatie, grijă și respect faţă de sine, implicare civică, prietenie, echitate, atitudini prosociale, respect ;

Cu cât ne vom apropia mai mult de copii îi vom înțelege mai bine, cu atât vom învăța mai multe despre ceea ce ar trebui să facem, pentru a-i ajuta să crească și să se dezvolte la nivelul întregului potențial de care dispun. Le ghidăm copiilor primii pași spre încrederea în propriile puteri și îi ajutăm să devină persoane conștiincioase, de succes și armonios integrate în societatea actuală.

Valorile promovate

 • Colaborarea – dezvoltarea parteneriatelor educaţionale cu familia, comunitatea, mediul universitar, în vederea parcurgerii traseului educaţional de către copii;
 • Diversitatea – respectarea şi valorizarea diferitelor perspective culturale, etnice, religioase, a sensibilităţii şi a empatiei, alături de întărirea şi pozitivarea imaginii de sine individuale şi colective;
 • Excelenţa – atingerea celui mai înalt potenţial în educaţia şi formarea profesională, care vizează domeniile de competenţe ale copilului, competenţa profesională a personalului didactic de predare şi a personalului de conducere;
 • Echitatea – respectarea dreptului fiecărui copil de a avea şanse egale de acces, de participare la educaţie şi de atingere a potenţialului său optim, asigurarea accesului şi participării la educaţie a tuturor copiilor, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau dificultăţile acestora şi în acord cu nevoile individuale;
 • Incluziunea – asigurarea accesului şi participării la educaţie a tuturor copiilor, indiferent de caracteristicile, dezavantajele, sau dificultăţile acestora şi în acord cu nevoile individuale.
 • Integritatea – asigurarea de repere valorice în educaţie: onestitate, responsabilitate, atitudine etică;
 • Profesionalismul – menţinerea de standarde ridicate atât în furnizarea actului educaţional pentru beneficiarii primari ai sistemului de învăţământ preuniversitar, cât şi în formarea iniţială şi continuă a personalului didactic;
 • Respectul – adoptarea unor atitudini şi comportamente de relaţionare adecvate şi pozitive, faţă de toate persoanele implicate în procesul educaţional, faţă de instituţii, mediul înconjurător şi societate în ansamblu;
 • Responsabilitatea – asumarea conştientă a îndatoririlor pentru comportamentul şi acţiunile proprii, la nivelul tuturor actorilor implicaţi în procesul educaţional.

Ţintele strategice

 • Atingerea pragului de excelenta a activitatii didactice, prin  orientarea abordării  educaţionale, prin folosirea metodelor active şi interactive de predare şi a folosirii tehnologiei avansate în învăţare.
 • Adaptarea permanentă a  managementului, la dezvoltarea gradiniţei şi a schimbărilor intervenite în dinamica grupelor de copii, în asigurarea stării de bine a beneficiarilor, ca urmare a evoluţiei şi dezvoltării gradiniţei.
 • Dezvoltarea unor parteneriate, proiecte extracurriculare specifice şi programe educaţionale cu puternic accent formativ, de promovare a diversităţii, nondiscriminării şi a interculturalităţii.
 • Identificarea şi aplicarea celor mai bune conexiuni cu comunitatea locală, în vederea realizării unor parteneriate în folosul unităţii şi al comunităţii locale.
 • Extinderea şi eficientizarea spaţiului şcolar, prin reorganizarea şi dotarea acestuia la nivelul cerinţelor unui învăţământ de calitate şi realizarea permanentă a unui climat de siguranţă pentru copii şi întreg personalul.

Curriculumul

În Grădinița cu program prelungit “Kinderlachen”, se aplică Curriculumul pentru educație timpurie, aprobat prin OMEN Nr. 4694/02.08.2019, un curriculum dinamic-evolutiv, care aduce o viziune îmbunătăţită asupra educaţiei pentru acest segment de vârstă. Scopul pentru care acest document a fost construit îl reprezintă dezvoltarea armonioasă și deplină a potențialului propriu al fiecărui copil.

Având în vedere scopul de mai sus,  punem un accent deosebit pe conceptul de dezvoltare globală a copilului, considerat a fi central în perioada copilăriei timpurii, în contextul în care, în societatea de azi, pregătirea copilului pentru şcoală şi pentru viaţă trebuie să aibă în vedere nu doar competenţele academice, ci în aceeaşi măsură, capacităţi, deprinderi, atitudini ce ţin de:

 • dezvoltarea fizică (motricitate, sănătate, alimentaţie sănătoasă etc.);
 • dezvoltarea socio-emoţională (a trăi şi a lucra împreună sau alături de alţii, a gestiona emoţii, a accepta diversitatea, toleranţa etc.);
 • capacități și atitudini în învățare (curiozitate și interes, inițiativă, persistență, creativitate);
 • dezvoltarea limbajului și a comunicării in limba germana (ascultare în vederea înțelegerii mesajului, comunicare și exprimare orală corectă, interes pentru scris și citit, discriminare fonetică, conștientizarea mesajului scris etc.);
 • dezvoltarea cognitivă (abordarea unor situaţii problematice, gândirea divergentă, stabilirea de relaţii cauzale, etc., asocieri, corelaţii etc.).

Categoriile de activităţi de învăţare prezente în Planul – cadru de învăţământ, pentru nivelul de învăţământ preşcolar sunt:

 • activităţi pe domenii experienţiale (care pot fi activităţi integrate sau pe discipline)
 • jocuri şi activităţi liber alese;
 • activităţi de dezvoltare personală.

Tipuri de activităţi cuprinse în planul de învăţământ

Activităţile pe domenii experienţiale (ADE) sunt activităţile integrate sau pe discipline, desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie de temele anuale de studiu, propuse de curriculum, precum şi de nivelul de vârstă,de nevoile şi interesele copiilor din grupă. Jocurile şi activităţile liber-alese (ALA) ajută copiii să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit şi scris, etc. Ele se desfăşoară pe grupuri mici, în perechi şi chiar individual în centrele organizate în spatial didactic al sălii de grupă: Biblioteca, Joc de rol, Construcţii, Ştiinţă, Arte, Nisip şi apă. Jocurile şi activităţile liber-alese se pot regăsi, în unele cazuri,  ca elemente componente în cadrul activității integrate.

 • Activităţile pentru dezvoltare personală – ADP includ rutinele, tranziţiile, activităţile de dezvoltare a înclinaţiilor personale/predispozițiilor/aptitudinilor din perioada după-amiezii, inclusiv activităţile opționale și extrașcolare.
 • Activităţile desfăşurate în perioada după-amiezii includ: activităţi recuperatorii şi ameliorative pe domenii experiențiale, activități recreative, de cultivare şi dezvoltare a înclinaţiilor personale și activități liber-alese. Acestea sunt correlate cu  tema săptămânală sau a proiectului şi cu celelalte activităţi din programul zilei.

Programul anual de studiu este organizat în jurul a şase mari teme:

 • CINE SUNT/SUNTEM? – O explorare a naturii umane, a convingerilor şi valorilor personale, a corpului uman, a stării de sănătate proprii şi a familiei, a grupului de prieteni, a comunităţii de apartenenţă, a culturilor cu care venim în contact, a drepturilor şi a responsabilităţilor proprii, a ceea ce înseamnă să fii om.
 • CÂND/CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? – O explorare a lumii fizice şi materiale, a universului apropiat sau îndepărtat, a relaţiei cauză-efect, a fenomenelor naturale şi a celor produse de om, a anotimpurilor, a domeniului ştiinţei şi tehnologiei.
 • CUM ESTE/A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT? – O explorare a evoluţiei vieţii pe Pământ, cu identificarea factorilor care întreţin viaţa, a problemelor lumii contemporane (poluarea, încălzirea globală, suprapopularea etc.)
 • CINE ŞI CUM PLANIFICĂ/ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?  – O explorare a modalităţilor în care comunitatea/individul îşi planifică şi îşi organizează activităţile, o incursiune în lumea sistemelor şi a comunităţilor umane, a specificului activităților umane şi a profesiilor/ ocupațiilor, a rolului capacităţilor antreprenoriale.
 • CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM? – O explorare a felurilor în care ne descoperim şi ne exprimăm ideile, sentimentele, convingerile şi valorile, atât în relaţiile interpersonale, cât şi prin limbaj şi prin arte. O incursiune în lumea patrimoniului cultural naţional şi universal.
 • CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU? – O explorare a drepturilor şi a responsabilităţilor, a gândurilor şi năzuinţelor noastre de dezvoltare personală și profesională. O incursiune în universul jocului, învățării și al muncii, al naturii şi al valorilor personale și sociale ale acestora.
//
Suntem aici pentru a vă răspunde la întrebări. Intreaba-ne orice!
👋 Hallo, cu ce pot ajuta?